Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Vedtekter

VERDAL BÅTEIERFORENINGS
BESTEMMELSER FOR VERDAL BÅTHAVN

1. Tildeling av båtplass og fremleie av båtplass i havna skjer kun til medlemmer av Verdal Båteierforening.

2. Tildeling av båtplass.Det foretas følgende prioriteringer ved tildeling av båtplass:

  1. Søknader fra medlemmer i Verdal Båteierforening
  2. Søkere bosatt i Verdal kommune
  3. Andre søkere

Søknader fra medlemmer i Verdal Båteierforening

Søkere bosatt i Verdal kommune

Andre søkere

Tildeling av båtplass skjer til medlemmer av Verdal Båteierforening etter ansiennitets-prinsippet. Ansiennitet beregnes fra tidspunktet for nåværende medlemskap i foreningen.Prioritering av søkere med 2. og 3. prioritet vil bli foretatt etter tidspunkt for mottak av søknad.

3. Leie for båtplass gjelder for den plass i havna som til enhver tid anvises av bryggesjefen.

4. Dersom den tildelte båtplassen ikke benyttes av leieren i sesongen, skal bryggesjefen/kassereren i foreningen underrettes umiddelbart.

5. Når tildelt båtplass ikke benyttes, faller retten til båtplassen bort etter ett år. Styret kan gi dispensasjon etter eget skjønn.

6. Fremleie av båtplass foretas av Verdal Båteierforening. Fremleie kan foretas i inntil ett år. Betaling av leie skjer direkte til Verdal Båteierforening.

7. Styret kan fatte beslutning om ordensregler for havna. Det er besluttet egne regler ved bruk av foreningens gjestehavn. Reglene for gjestehavna er kunngjort ved oppslag på havna.

8. Båter skal fortøyes og fendres på en forsvarlig måte og i samsvar med vanlige sjøvettsregler. Leietaker plikter å ha jevnlig tilsyn med båten. Kabling til båthavnas strømforsyning og andre tilgjengelige tjenester, skal kun skje i forbindelse med utbedring av mindre reparasjoner på båten og oppståtte nødssituasjoner. Annen bruk kan avtales med bryggesjef, som også kan fastsette vederlag for bruken.

9. Enhver leietaker plikter å holde orden på sin båtplass, og underrette styret/bryggesjef om eventuelle mangler ved denne eller i småbåthavna generelt. All dumping av slo, fiskeavfall og annet søppel på eller ved brygga er forbudt. Lagring av lettbåter, fiskeredskaper og annet utstyr på brygga er ikke tillatt.

10. Ved mangelfull fortøyning av båt, ved manglende ettersyn av båt, samt ved manglende rydding av båtplass og brygge, kan styret pålegge eieren å bringe forholdene i samsvar med bestemmelsene i punkt 8 og 9.

11. Leietakere i havna plikter å ha gyldig båtforsikring.

12. Ved leieforholdets opphør plikter leieren å fjerne fortøyninger og eventuelt andre ting. Dersom dette ikke skjer, kan bryggesjefen sende skriftlig beskjed om rydding med frist for rydding innen 1 måned. Hvis denne fristen ikke overholdes, tilfaller utstyret foreningen. Alternativt vil utstyret bli fjernet på eiers bekostning.

13. Båtplassleie beregnes etter enhver tid gjeldende meterpris gange med båtplassens bredde. Bredde avrundes oppover til nærmeste 10 cm. (2,20m, 2,30m osv.) Båtplassens bredde beregnes fra midt i fortøyningsbom/gangbane til midt i fortøyningsbom/gangbane. Ved tildeling av båtplass skal det innbetales depositum (kr. 2.500,-) samt et administrasjonsgebyr (kr. 1.000,-) før båtplassens tas i bruk.

14. Bryggesjefen kan pålegge leietakerne vakthold i henhold til utarbeidet vaktliste i sommerhalvåret.

15. Ved brudd på bestemmelsene for havna kan retten til leie av båtplass falle bort. Det vises til kontrakt/erklæring inngått mellom Verdal Båteierforening og vedkommende medlem ved inngåelsen av leieforholdet.

Disse bestemmelsene er vedtatt på Verdal Båteierforenings årsmøte 18.04.89, med tillegg iht. årsmøtevedtak 15.04.91, 30.03.92 og styrevedtak 24.05.94 og styrevedtak 19.04.05.

Vedtekter for Verdal Båteierforening.

§ 1.Formål
Verdal Båteierforening er selveiende og frittstående, og har som formål å ivareta og utvikle sjø- og båtlivet som en del av Verdal kommunes naturlige friluftsliv, samt å skaffe medlemmene en sikker og hensiktsmessig havn og for å ivareta medlemmenes løpende interesser.

§ 2. Medlemskap.
Som medlem i Verdal Båteierforening kan opptas enkeltpersoner, lag og foreninger, samt offentlig virksomhet. Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Ethvert medlem plikter å kjenne til og overholde foreningens vedtekter og bestemmelser.

§ 3. Stemmerett og valgbarhet.
For å ha stemmerett på foreningens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem minst 1 måned, og ikke skylde foreningen kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 4. Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales senest 30 dager etter siste ordinære årsmøte, eller etter styrets bestemmelse. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 5. Årsmøte.
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen 30. mars. Årsmøtet innkalles av styret med 1 måneds varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles av årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendringer som ikke er oppført på saklisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§ 6. Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de frammøtte representanter.
2. Behandle styrets beretning og reviderte regnskap.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Behandle budsjett, herunder handlingsplan samt fastsette kontingent.
5. Velge
a. Styre1) bestående av: Leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem samt 2 varemedlemmer.
b. Valgkomite1) bestående av leder og to medlemmer.
c. 2 revisorer1)
d. Evt. andre tillitsverv.
1) Leder velges for 1 år. De øvrige medlemmer i styret velges for 2 år, likevel velges første gang sekretær, styremedlem og et varemedlem for et år. Valgkomiteen velges for 1 år. Revisor velges for 2 år.


§ 7. Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av stemmeberettigede medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen.

§ 8. Stemmegivning.
For at et vedtak skal være gyldig, må det være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme valg, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges. Stemmesedler som er blanke, inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 9. Styret.
Foreningen ledes av et styre som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
- Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
- Vedta bestemmelser for Verdal Båthavn.
- Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for å ivareta spesielle oppgaver.
- Administrere og føre kontroll med foreningens økonomi.
- Ivareta foreningens løpende interesser iht. § 1.
Det føres protokoll over styrets virksomhet.

§ 10. Vedtektsendring.
Endring i denne vedtekt kan bare foretas på ordinært årsmøte eller ekstraordinært etter å ha vært ført opp på sakslisten, og med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 11. Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte innen 2 måneder. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller foreningens eiendeler Verdal Havnestyre, eller annet formål, etter vedtak på siste ekstraordinære årsmøte med 2/3 flertall.

Disse vedtekter er vedtatt på Verdal Båteierforenings årsmøte 15. april 1991.
Revidert årsmøte 05.04.2005

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter